I. Общи положения

Обхват и цели

Настоящият Етичен кодекс се отнася за всички служебни дейности на фирма Киттнер и определя ясни стандарти за коректно служебно поведение. С него ние се ангажираме твърдо да ръководим бизнеса си в съответствие с най-високите стандарти на бизнес етиката и поведение и да насърчаваме нашите служители да обсъждат етични въпроси с ръководството на фирмата, за да можем да поддържаме този висок стандарт.

С настоящия Етичен кодекс ние ясно декларираме:

 • Да бъдем етична фирма, която спазва всички вътрешни и международни закони и правила чрез справедливи и прозрачни методи на управление.

 • Непрекъснато да задоволяваме очакванията на клиентите като подобряваме качеството на продукцията и услугите, както и намаляване на тяхната себестойност на базата на подходящи мерки за подобрение.

 • Да се стремим към максимален корпоративен растеж чрез справедливо и ефективно управление.

 • Да работим за създаването на прозрачна корпоративна култура чрез почтени практики на търговия и конкуренция.

 • Да събираме и анализираме информация от клиентите за качеството на продуктите и услугите и оценка доколко то се доближава до техните потребности и очаквания.

 • Да повишаваме непрекъснато квалификацията и мотивацията на персонала за висококачествен труд.

 • Да се стремим да бъдем фирма с най-висококачествени човешки ресурси, предлагайки на нашите служители равни възможности в безопасна и удобна работна среда съгласно националните и международните стандарти.

 • Да се утвърдим като предпочитан партньор на пазара.

Фирма „Киттнер Анлаген- унд Машиненбау“ ЕООД очаква и изисква от всеки свой служител да действа в съответствие с приложимото законодателство и съобразно основните фирмени ценности и бизнес принципи. Всеки от нас е отговорен да действа с честност и почтеност и да подхожда етично по всяко време. Никой служител няма право да злоупотребява с позицията си, за да се облагодетелства лично или пък да покровителства или търпи поведение, което не съответства на този Етичен кодекс. Очакваме и от нашите доставчици, консултанти, независими изпълнители, посредници и други представители на трети страни да покриват тези стандарти.

От Ръководителите във фирма Киттнер се очаква да заложат най-висок етичен стандарт за себе си, като от своя страна служат за пример на екипите си. Това лидерство чрез личен принос е от решаващо значение в създаването и поддържането на стандартите за поведение във фирмата, описани в този кодекс. От Ръководителите се очаква да са старателни и бдителни към потенциални нарушения на кодекса и да съобщават за притесненията си своевременно.

II. Повече почтеност в бизнес процесите

 1. 1. Открита и честна конкуренция

Фирма Киттнер е задължена да спазва открита, честна и законна конкуренция на световните пазари. Забраняват се противоречащи на конкуренцията ценови договорки с конкуренти или поделби на пазара, както и злоупотреба с господстващо положение на пазара.

Служителите трябва да избягват ситуации, в които лични­те им интереси са в конфликт със задълженията им във фирма Киттнер. Ако такъв конфликт на интереси настъпи, служителят е длъжен да информира своя пряк ръководител.

На служителите се забранява особено да участват в сдру­жения с конкуренти, доставчици или клиенти или да рабо­тят за тях и техните интереси.

 1. 2. Задължения към нашите клиенти

Удовлетвореност на клиентите:

Признаваме, че удовлетвореността на клиентите се постига най-вече с предоставяне на най-качествените продукти навреме и ще вложим всички усилия за постигане на тази цел. Възприемаме клиентите си като основа на нашата фирма за вдъхновение и развитие. Тяхната удовлетвореност трябва да е наш основен приоритет и база за нашите действия и решения. Трябва да пазим интересите и неприкосновеността на нашите клиенти.

Справедливи бизнес практики:

Няма да злоупотребяваме с позицията си на пазара за оправдаване на неразумни действия или упражняване на неправомерно влияние.

Взаимно доверие:

Трябва да се стремим към честни и открити бизнес действия, базирани на взаимно доверие и сътрудничество. Трябва да подкрепяме и насърчаваме бизнес етиката у нашите партньори.

III. Отговорност към служителите

 1. 1. Развитие на човешките ресурси

Разнообразието на нашите служители е източник на сила за нашата компания. Ние ценим и уважаваме хората с различни квалификации, способности и мнения.

Трябва да се ръководим от суверенитета и креативността на нашите служители, подпомагайки тяхното самоусъвършенстване. Трябва да създадем система, необходима за изпълнението на задълженията и личностното развитие на всички служители, а също и среда, в която това да се реализира.

Спазваме всички приложими закони за труд и трудово правни отношения, включително тези, които забраняват дискриминацията и тормоза и осигуряват разумно съвместяване на различията. Изборът и повишението на служителите трябва да става въз основа на квалификацията им за съответната дейност, независимо от раса, възраст, пол, гражданство, религия, сексуална ориентация, инвалидност.

 1. 2. Здраве и безопасност на работното място

От съществено значение е служителите на фирма Киттнер да работят в безопасна и чиста среда. Ангажираме се да спазваме всички закони и наредби за здраве, безопасност и опазване на околната среда, които се прилагат при нас и се стараем да наблюдаваме и преглеждаме всяка дейност с цел непрекъснато подобрение.

Трябва да положим всички усилия за предотвратяване на инциденти по време на работа и да осигурим чисти и безопасни условия на труд. Трябва да провеждаме редовни инспекции за безопасността на нашите сгради и съоръжения, както и регулярни обучения по безопасност за всички служители, за да обезпечим сигурността им на работното им място.

IV. Етика на служителите

 1. 1. Да се работи почтено, справедливо и с уважение един към друг

Работната ни философия е, че всеки от нас, служител и ръководител, споделя отговорността за осигуряване на успеха на фирма Киттнер.

Отношенията помежду ни се основават на доверие, толерантност, етичност и взаимопомощ. От съществено значение е да уважаваме другите, които може да имат различни мисли и мнения. Ние се отнасяме със съобразителност и грижа към различните култури и обичаите на колеги от друга националност и религия. Трябва да признаем значимостта на всички служители и работници и да зачитаме тяхната индивидуалност, права и достойнство.

Лични обиди, разногласия, сексуален тормоз или физическо насилие и саморазправа не се толерират. Те се наказват с цялата си тежест от закона. Спорове, критики и несъгласия се решават с цивилизовани методи в открито общуване. Личният живот на всеки служител трябва да се респектира и запази неприкосновен.

 1. 2. Изпълнение на задълженията

Всички служители трябва да изпълняват коректно задълженията си, основавайки се както на всички приложими правила и наредби, така и на бизнес политиката на фирмата. Трябва да знаят своите права и отговорности и да вземат решения и действат в съответствие с целите на фирмата и Кодекса.

Всички служители трябва да разберат, че умишленото или необмислено манипулиране на документи или изчисления, може да доведе до грешки при вземане на решения в компанията и затова трябва да записват и докладват цялата информация точно.

В случай, че служители на компанията са направили грешка в документи или изчисления, поради непредпазливост, те незабавно трябва да уведомят своя ръководител за това с цел да се коригира грешката.

Всички служители трябва да си сътрудничат активно в рамките на отдела, а също и с колегите от другите отдели за постигане на максимална ефективност на работа.

 1. 3. Добра и достоверна комуникация

Комуникацията и обменът на информация във фирмата са изградени на базата на реда за протичане на всеки процес, отговорностите и правомощията, съответстващи на функционалните и йерархични равнища, както и чрез регламентираните с вътрешни актове и сертификати, работни процедури.

Трябва да сме сигурни, че това, което пишем и казваме, докато сме на работа и извън нея, отразява почтеността и стандартите, които се очакват от нас.

За да защитите репутацията на фирма Киттнер и Вашата собствена, е важно цялата писмена комуникация да бъде подготвена с грижа и с разбирането, че тя може един ден да стане публична. Докато сърфирате в интернет извън работа през личните Ви компютърни системи и устройства, трябва да внимавате да не пускате в социалните мрежи материали, които позорят фирмата, очернят доставчици или клиенти, разкриват търговски тайни или нарушават авторското право и патентни права на фирма Киттнер.

Ако някой репортер или журналист на новинарска медия, индустриален специалист или друг Ви помоли да обсъдите или коментирате въпроси, свързани с фирма Киттнер, трябва да се допитате до ръководството на фирмата според естеството на събитието.

 1. 4. Защита на личната и фирмена тайна и конфиденциална информация

Конфиденциалната информация, която включва търговски тайни и патентна информация, свързана с нас, нашите клиенти и доставчици, е ценна част от бизнеса ни и ние се задължаваме да я опазваме. С конфиденциалните информации и записи трябва да се отнасяме с голяма грижа и да не се оставят електронни устройства без наблюдение, особено по време на пътувания и бизнес събития. Такава информация не трябва да се споделя с никого извън фирма Киттнер, освен ако не се изисква от закона или упълномощени бизнес лица.

Служителите, които разполагат с информация за стратегията, политиката, плановете или активите на фирма Киттнер, не я използват по непозволен начин – без необходимото разрешение извън служебните си задължения в своя лична полза или в полза на трети лица.

Уважаваме личното пространство на нашите служители и се ангажираме да опазваме тяхната лична информация. Ще събираме, използваме и разкриваме лична информация само за легитимни цели на бизнеса или трудово правните отношения и ако се изисква от закона. Ще предприемем също адекватни стъпки за защита на конфиденциалността на личните данни, които сме събрали.

Фирмата гарантира конфиденциалността при използването и съхранението на предоставената лична информация съгласно Закона за защита на личните данни при електронния обмен на информация.

 1. 5. Корпоративни възможности и имуществени ценности

Като служители на фирма Киттнер трябва да избягваме ситуации, при които нашите лични интереси влизат в конфликт с интересите на фирмата или ситуации, които оставят това впечатление.

Фирма Киттнер предоставя на служителите си не­обходимите за изпълнение на служебните им задължения материални ценности, като напр. сгради, оборудване, уре­ди и други имуществени ценности, като напр. запаси, ликвидност, права, ноу-хау. Служителите трябва да се отнасят добросъвестно към тези материални и други имуществени ценности и да ги па­зят от изгубване, кражба или щети.

Материалните и други имуществени ценности на фирма Киттнер трябва да се използват само за служеб­ни цели. Не трябва да се използват ресурси на фирмата за Ваша лична изгода. Също така не трябва да участвате в дейност, която Ви поставя в конкурентна среда спрямо фирма Киттнер.

За да помогнем на фирма Киттнер да успее, трябва да посветим пълното си време и внимание на работата си през работния ден. Не трябва да се допуска да приемате външни ангажименти, които биха намалили времето и вниманието, което можете да посветите на работата си.

 1. 6. Даване и получаване на непозволени преимущества

Връзката ни с всички бизнес партньори трябва да се основава на почтеност и стабилна бизнес преценка. При служебно общуване или при работа с институции нито един служител няма право да създава по директен или косвен начин непозволени преимущества или подкупи на деловите си партньори, техните служители или служителите на инсти­туциите. По същия начин служителят не трябва да изисква или да приема непозволени преимущества или подкупи от деловите си партньори. Трябва също така винаги да сме сигурни, че записите на всички плащания, които правим, са точни и пълни.

Едно преимущество е непозволено, когато ви­дът и размерът му служат за повлияване на действията и решенията на получателя.

В бизнес връзките ни с клиенти или доставчици е приемливо да даваме или получаваме бизнес подаръци, доколкото те са разумни или със скромна стойност. Това могат да бъдат рекламни материали на фирмата – календари, фирмени тефтери, химикалки, сувенири и др.

 1. 7. Сексуален тормоз на работното място

Всички служители трябва да признаят незаконността на сексуалният тормоз на работното място и произтичащата от него демотивация и намалена производителност. Всякакви действия от сексуален характер са забранени на работното място. За да се предотврати сексуалния тормоз на работното място, трябва да се осигури подходяща образователна подготовка за всички служители.

V. Стандарти

Система за управление на качеството

С цел да се докаже способността на компанията да предоставя продукти и услуги, които отговарят на нормативните изисквания и изискванията на клиентите, във фирмата е внедрена система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001:2015.

VI. Прилагане на Етичния кодекс

 1. 1. Внедряване и разпространение

Етичният кодекс е одобрен от Ръководството на фирма „Киттнер Анлаген- унд Машиненбау“ ЕООД. Всеки един служител, включително и новоназначените, трябва да бъде запознат с него.

Той е публикуван и подходящо представен на интернет страницата на фирмата:

www.kittnerbg.com

 1. 2. Последствия при нарушение на Етичния кодекс

Ние сме силно ангажирани към ценностите на Етичния кодекс и ще се отнесем сериозно към всяко неспазване на тези ангажименти. Нарушениeто на Етичния кодекс може да доведе до дисциплинарни наказания за служителите. Видът санкции ще зависи от сериозността на нарушението и при по-сериозни такива може да включва дисциплинарно уволнение.

Последствията може да са същите и за нашите доставчици, консултанти и други представители на трети страни, които не спазват нашите етични стандарти. Ако нарушението е много сериозно, може да доведе и до прекратяване на взаимоотношенията с тях.

Трябва също да имате предвид, че някои раздели на Етичния кодекс просто отразяват приложимите законови изисквания. Това означава, че в някои случаи действие, което нарушава Етичния кодекс може да е нарушение и на закона. В тези случаи наказанието може да включва глоба или затвор.

Информация за действителни и предполагаеми нарушения трябва да бъде представяна на Ръководството в писмена и неанонимна форма, за да бъде анализирана, съгласно действащото законодателство.

Жалби, сигнали за корупция или неспазване на Етичния кодекс се подават на:

hr@kittnerbg.com или в писмена форма в отдел УЧР с гарантирана конфиденциалност.