Общи условия на Киттнер Анлаген- унд Машиненбау ЕООД

1. Общи положения

1.1. Настоящите Общи условия са приложими изключително за всички доставки и услуги на Киттнер Анлаген- унд Машиненбау ЕООД, дружество с ограничена отговорност съгласно българското право, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под фирмен номер (ЕИК) 160059997, със седалище и адрес на управление Индустриална зона - Гара Калояново, 4173 Калояново, България, наречено по-долу „Доставчик“.

1.2. Не се приемат отклоняващи се или допълнителни условия на Клиента, или неговите Общи условия за покупка, включително чрез приемане на поръчката. Това се отнася и за случаите, когато тези Общи условия не са отхвърлени изрично в потвърждението на поръчката от Доставчика.

2. Сключване на договор

2.1. Каталози, рекламни материали и ценови листи не се считат за оферта.

2.2. Поръчката на Клиента представлява обвързваща оферта за сключването на договор към Доставчика, дори и когато тя е получена от негов служител, и се счита за приета от Доставчика с изричното ѝ приемане или стартирането на доставката.

2.3. Обемът на доставката и изпълнението на договора, заедно с цялата приложена към него техническа документация, се документират чрез писмено потвърждение на поръчката от Доставчика.

2.4. Доставчикът има право да се отклони от поръчката, респ. от договорената спецификация, когато стоката е с по-добро качество и това отклонение няма да се отрази отрицателно върху нейната цена или функция.

3. Доставка, срок на доставка

3.1. Допустими са частични доставки, като Доставчикът може да издава отделни фактури за всяка от тях.

3.2. Срокът на доставка започва да тече, щом бъде изпълнено последното от следните договорени условия: сключването на договора, получаването на цялата договорена техническа документация, получаването на всички договорени авансови плащания, издаването на всички административни разрешения и потвърждението на акредитив при Доставчика.

Възможно е разумно удължение на срока на доставка, когато:

а) Доставчикът не може да изпълни договора поради форсмажорни обстоятелства. Форсмажорно обстоятелство е всяко събитие, което е непредвидимо и в прекомерно голяма степен затруднява изпълнението от страна на Доставчика. Примери за това са просрочени или неправилно изпълнени доставки от подизпълнители, административни наредби и предписания, стачки, недостиг на материали или енергия, тежки аварии на важни производствени съоръжения, непроходими пътища, пандемии, локдаун и т. н.

Ако форсмажорните обстоятелства продължат повече от 3 месеца, всяка от страните може да прекрати договора. В този случай Клиентът не може да изисква обезщетение.

б) Клиентът не спазва договорните си задължения и не изпълнява договорените условия на плащане.

3.3. Ако по зависещи от него причини Доставчикът е в забава с доставката поне от един месец и по този начин причини щета на Клиента, последният може да поиска фиксирано обезщетение за забава. Без да се засяга действието на други ограничения на отговорността, това обезщетение възлиза на 0,5% за всяка започнала седмица, но не повече от 5% от общата стойност на стоките със забавена доставка.

3.4. Условие за спазването на договорения между страните срок на доставка е доставките към самия Доставчик да се извършват правилно и в срок, и да са изпълнени всички финансови, технически и организационни условия между Доставчика и Клиентите.

3.5. Срокът на доставка се счита за спазен, когато успешно се извърши договореното приемане на стоките в завода, бъде заявена готовност за изпращане или стоката е напуснала завода.

3.6. Ако Клиентът не приеме готовата за изпращане стока или се откаже от поръчката и ако не поправи това неизпълнение на договора в срок от седем дни след отправена покана от Доставчика, последният има право да прекрати договора и да поиска обезщетение.

Освен това за съхранението на готовите стоки в склада на Доставчика се начислява седмична такса за съхранение в размер на 0,25% от стойността на стоката.

4. Изпращане, прехвърляне на риска

4.1 Ако между страните не е договорено друго, доставката се извършва при условия EXW (франко завода на Доставчика).

4.2 Ако по искане на Клиента транспортът се организира от Доставчика, Клиентът трябва своевременно, най-малко една седмица преди договорения срок на доставка, да съобщи за специални изисквания по отношение на транспорта и застраховката. В противен случай Доставчикът ще се погрижи за подходящ транспорт по собствена преценка, но без да поема отговорност.

4.3. Рискът се прехвърля върху Клиента, щом стоката напусне територията на завода на Доставчика или след успешно приемане на стоката от Клиента в завода на Доставчика.

4.4. Ако изпращането или приемането се забавят или не бъдат извършени по причини, независещи от Доставчика, рискът се прехвърля върху Клиента със заявяването на готовност за изпращане на стоката. Доставчикът се задължава да сключи необходимите застраховки по желание и за сметка на Клиента.

Доставчикът има право да сключи транспортна застраховка за сметка на Клиента.

4.5. Към всяка доставка се прилага подробна разписка (товарителница), която съдържа следните данни: номер на поръчката на Клиента, номер на артикула, количество, брутно/нетно тегло, страна на произход, митнически тарифен код и вид на опаковката.

4.6. В транспортната документация Клиентът е длъжен да отбележи щети, настъпили по време на транспорта, погрешни или липсващи стоки, като документира това със снимки, и незабавно да я изпрати на Доставчика.

Още към настоящия момент Клиентът отстъпва на Доставчика своите права, произтичащи от застраховката в случай на щета. Той е длъжен да предприеме всички действия за запазване на правата по застраховката, по-специално своевременно да изпрати необходимите сведения и документи на застрахователя и на Доставчика.

5. Запазване на собствеността

5.1. Всички стоки остават собственост на Доставчика до пълното заплащане на покупната им цена. Доставчикът има право да предприеме всички мерки за защита на правата му на собственост. Преди прехвърлянето на собствеността Клиентът няма право да залага, препродава или ползва като обезпечение тези стоки.

5.2. Ако Клиентът препродаде стока със запазено право на собственост, всички вземанията за покупната цена от препродажбата, включително всички акцесорни права, запазени права на собственост и обезпечения, се приемат за автоматично преотстъпени на Доставчика, докато не бъдат погасени всички вземания на Доставчика срещу Клиента.

5.3. Ако Клиентът забави плащанията си повече от 14 дни, Доставчикът може да прекрати договора и да изиска обратно стоката за сметка на Клиента.

5.4. В случай на прекратяване на договора Доставчикът може да влезе в помещенията на Клиента, за да си върне владението върху неизплатената стока. С настоящото Клиентът дава своето изрично и неотменимо съгласие за това.

5.5. Докато стоката е собственост на Доставчика, Клиентът трябва да застрахова стоката за своя сметка срещу кражба, повреда, пожар, наводнение и други събития и рискове, като посочи Доставчика за бенефициер. Допълнително Клиентът трябва да предприеме необходимото, за да гарантира собствеността на Доставчика.

5.6. При подадена молба за откриване на процедура по несъстоятелност Доставчикът има право да прекрати договора и да изиска незабавното връщане на стоката.

6. Цени, фактуриране, условия на плащане

6.1. Ако не е договорено друго, всички цени са в ЕВРО, респ. използваната в седалището на Доставчика валута по, и франко завода без опаковка на Доставчика.

6.2. Ако в писмена форма не е договорено друго, цената на машините и съоръженията се заплаща, както следва:

50% в срок от 10 дни след получаване на потвърждение за поръчката, нето, без удръжки

50% в срок от 3 дни след заявяване на готовност за изпращане или приемане и преди експедиция, нето, без удръжки

6.3. Ако в писмена форма не е договорено друго, цената за резервни части, износващи се части и компоненти се заплаща, както следва:

100% при получаване на потвърждение за поръчката, нето, без удръжки.

За всички поръчки на резервни части под 100 евро ще се начислява такса за обработка.

6.4. Плащането се приема за извършено, когато фактурираната сума постъпи по сметката на Доставчика в пълен размер и той може свободно да разполага с нея.

6.5. Клиентът може да прихваща насрещни вземания с изискуеми плащания само със съгласието на Доставчика или при влязло в сила съдебно решение.

6.6. При просрочено плащане на вноска или договорена гаранция от Клиента с повече от 14 работни дни става дължима цялата сума. Освен това Доставчикът може да прекрати договора без определяне на нов срок и да изиска обезщетение в размер най-малко 10% от сумата по фактура.

6.7. При плащания с акредитив (L/C) всички разноски, такси и пр. за откриване и потвърждаване се поемат от Клиента. 

7. Гаранция

7.1. Доставчикът гарантира, че стоката отговаря на договорените изисквания за изпълнение, произведена е съгласно действащите правила и закони, няма материални или производствени дефекти, не нарушава защитени права на трети лица в страната на производство и е с обичайно търговско качество.

7.2. Гаранцията за стоки, произведени по чертежи, модели или спецификации на Клиента, се ограничава до материални или производствени дефект.

7.3. По свой избор Доставчикът поправя всички дефектни стоки безплатно или ги заменя, при условие че дефектите са съобщени от Клиента в писмена форма в срок от 14 дни след приемане на стоката. Очевидни дефекти се съобщават на Доставчика в писмена форма веднага след установяването им. Повреди по опаковката се отбелязват в съответната разписка за доставка. Що се отнася до скрити дефекти, те се съобщават в писмена форма веднага, но не по-късно от 14 дни след установяването им.

7.4. В рамките на законовите разпоредби Клиентът има право да прекрати договора само когато Доставчикът – като се вземат предвид законоустановените изключения – не е спазил предоставения му срок за поправка или замяна на части поради материален дефект.

Ако е налице незначителен дефект, Клиентът има право само на намаляване на договорната цена. В останалите случаи се изключва правото за намаляване на цената.

7.5. Гаранционният срок е 12 месеца и започва да тече от датата на издаване на окончателна фактура за стоката от Доставчика. Той изтича не по-късно от 18 месеца след приемането на стоката от Клиента или заявяването на готовност за изпращане.

7.6. За поправки и резервни части е в сила гаранция от 12 месеца, считано от датата на доставката или извършената поправка.

7.7. Не се поема гаранция за дефекти или щети, които се дължат на нормално износване, неподходящо или неправилно използване или поддръжка, прекомерна употреба или претоварване (т. е. над 8 часа за един работен ден и/или над 5 дни за една работна седмица), неправилен монтаж или неправилно пускане в експлоатация от Клиента или трети лица, неспазване на указанията за употреба, неправилно или небрежно третиране, неправилно подбрани работни средства, неправилен ремонт и поддръжка или извършване на промени от Клиента или трети лица, както и използване на неоригинални резервни части, пропуски при строителните работи, химични, електрохимични или електрични влияния, износване, външни влияния, като напр. транспортни повреди, повреди поради сблъсък или удар, метеорологични условия или други природни фактори.

7.9. Гаранцията не покрива употребявани машини или съоръжения, както и консумативи.

7.10. За части, материали или изделия, произведени от други производители, е в сила гаранцията, предоставена от съответния производител.

8. Ограничаване на отговорността

8.1. Правата и средствата за правна защита на Клиента се регламентират изключително от настоящите Общи условия и заменят всички предвидени в закона права. Изключва се възможността за последващо намаляване на продажната цена, прекратяване на договора и искове за обезщетение.

8.2. Клиентът не може да изисква обезщетение поради спиране на производството, загуба на поръчки и печалба, неизползване, пропуснати икономии, загуба на данни, разходи за монтажа и демонтажа на стоката, разходи за обработка и искове на трети лица за възстановяване на такива щети и разходи.

8.3. Ограничението не е в сила, доколкото отговорността на Доставчика е императивна, по-специално при противоправни умишлени действия или груба небрежност на Доставчика или негови служители, при умишлено укриване на дефект, при виновно причиняване на смърт, увреждане на здравето или телесна повреда.

9. Давност

Всички права на Клиента, независимо от правното им основание, се погасяват по давност след 12 месеца.

10. Авторски права и право на собственост върху софтуер и документи

10.1. Доставчикът си запазва всички права на собственост и авторски права върху мострите, чертежите, плановете, техническите спецификации, изображенията, разрешенията, брошурите, каталозите, моделите, инструментите и другите документи и данни от всякакъв вид – също и в електронен формат, както и върху предоставения на Клиента софтуер, освен ако Клиентът изрично не е поръчал и платил тяхното изготвяне. Клиентът признава тези права и няма да предоставя на трети лица тези документи или софтуер без предварително писмено съгласие на Доставчика или няма да ги използва за други цели, освен договорените. Доставчикът се задължава да предоставя на трети лица данни и документи, посочени от Клиента като поверителни, само с негово съгласие.

10.2. Доколкото в обхвата на доставката е включен софтуер, на Клиента се предоставя неизключително и непрехвърлимо право да използва доставения софтуер заедно с документацията към него за договорената цел. Копия могат да се изготвят само за целите на архивиране или отстраняване на грешки (debugging), или във връзка с подмяна на дефектен носител на данни. Клиентът няма право да актуализира, разширява, декомпилира, декодира или връща софтуера без предварително съгласие на Доставчика. При нарушение на това задължение Доставчикът може да отнеме правото за ползване на софтуера с незабавно действие.

10.3. Клиентът може да превежда софтуера само със съгласието на Доставчика,. Клиентът се задължава да не отстранява данни на Доставчика – по-специално Copyright данни – или да ги променя без предварително изрично съгласие на Доставчика.

10.4. Доставчикът си запазва всички други права върху софтуера и документацията, включително върху копията.

11. Поверителност

Страните няма да предоставят на трети лица каквито и да било поверителни данни, за които са узнали в търговските си отношения с другата страна, по-специално технически данни, търговски тайни и детайли по поръчката, като количества, технически спецификации, условията на поръчката и т. н., както и всички произтичащи от тях познания, и ще ги използват изключително за изпълнение на поръчката.

12. Защита на личните данни

12.1. В рамките на договорните си отношения страните могат да обменят лични данни, като имена, телефонни номера, електронни адреси и други лични данни. В този случай двете страни ще използват тези лични данни съгласно действащите закони и ще гарантират, че неоторизирани трети лица няма да имат достъп до тях без съгласието на засегнатите лица или на друго правно основание.

12.2. Страните ще третират лични данни на другата страна строго поверително и ще използват тези данни изключително за целите на договора.

13. Заключителни разпоредби

13.1. Ако компетентен съд или административен орган приеме, че разпоредба от настоящите Общи условия е недействителна или неизпълнима, действието на останалите разпоредби се запазва в пълен обхват. Страните заменят недействителната или неизпълнима разпоредба с разпоредба със сходна стопанска цел, доколкото в съдържанието на това условие не е настъпила съществена промяна. Същото се отнася и за случаите на пропуски.

13.2. Забава или бездействие от страна на Доставчика във връзка с упражняването на предоставено му право, средство за правна защита или средство за обжалване не се счита за отказ от тези права.

13.3. Всяка комуникация по телефакс или по електронен път (напр. по интернет, включително, но не само чрез имейл кореспонденция) се счита за „извършена в писмена форма“.

14. Приложимо право, подсъдност

14.1. Правото на Република България се прилага за всички правоотношения между Клиента и Доставчика. Изключва се действието на Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки (Виена, 1980 г.).

14.2. Компетентен за решаване на всички спорове във връзка с отношенията между Страните е съответният съд в гр. Пловдив, България. Доставчикът обаче има право да предявява искове пред съда по основното седалище на Клиента.

 В сила от август 2021 г.

Киттнер Анлаген- унд Машиненбау ЕООД

Индустриална зона Гара Калояново

4173 Калояново

България

Телефон: +359 32 607750

Имейл: info@kittnerbg.com

Уеб адрес: www.kittnerbg.com

© 2021 Киттнер Анлаген унд Машиненбау ЕООД